عموما به دلیل جریان آب در مناطق پرباران بخصوص وجود سیلاب های قصلی ایجاد یک آبرو در زمان کم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برای این منطور استفاده از سازه های پیش ساخته بهترین راه برای کاهش زمان می باشد که این سازه ها به علتوزن کم و مونتاژ سریع و در دسترس بودن به عنوان جایگذین بسار مناسبی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

 

سازه قوسی فلزی آبرو
سازه قوسی فلزی آبرو
 
کاتالوگ اطلس ساباط