در سمینار فوق الذکر شرکت اطلس ساباط نیز افتخار حضور و معرفی سازه های قوسی فلزی و مزایای  کاربردهای آن به عنوان پدافند غیرعامل آنرا نیز داشت. که با اسقبال خیلی خوب حاضرین و نویسندگان مبحث 21 مقررات ملی ساختمان مواجه گردید.