در این سمینار که با شرکت کلیه مدیران پروژه، سرپرستان کارگاه و مسئولین دفاتر فنی پروژه های شرکت جهاد نصر کرمانشاه و به همراه مشاورین و کارفرمایان آن شرکت تشکیل گردید، با ارائه توضیحات فنی از سوی کارشناسان شرکت تولید کننده از کشور کره جنوبی آغاز گردید و در طی سمینار کلیه سوالات حضار محترم از سوی کارشناسان پاسخ داده شد. 

مهمترین مباحث مطرح شده در این سمینار به نحوه کاربرد سازه های قوسی فلزی در پروژه های راه آهن و راه اختصاص داشت.