در این سمینار مشاورارنی همچون شرکت مهندسین مشاور فرآشارآسیا، فرادید، اتحاد راه، پارس چگالش و دیگر مشاورین محترم فعال در آن استان حضور داشتند.