اجرای تونل دسترسی به منظور انتقال ماشین آلان و نفرات به عمق و محل مورد نظر در پروژه های تونل سازی ویا احداث مترو میباشد.به دلیل حفاری و شیب طولی زیاد عموما اجرای تونل های دسترسی با صرف و هزینه و زمان بسیار زیادی همراه استکه با اجرای سازه های قوسی فلزی میتوان در زمان بسیاز کم و با زاویه شیب طولی، یک مسیر ایمن راتا رسیدن به تونل اصلی احداث کرد.

 

 
کاتالوگ اطلس ساباط