امروزه جهت کاهش خطرات تقاطع های هم سطح، احداث زیرگذر و پل بدون اختلال در ترافیک عبوری، به عنوان یک راهکار مناسب معرفی شده ایت.در این راستا، بسیاری از مدیران به دنبال روشهای احداث پل و زیرگذر با حداقل زمان اختلال ترافیک میباشند.اغلب روشهای مرسوم اجرای پل و زیرگذر دارای هزینه های زیاد بوده هزینه های غیر مستقیم ناسی از انسداد ترافیک را به پروژه تحمیل مینماید.ایجرای پل و زیرگذر تا دهانه 30 متر بدون اختلال در ترافیک عبوری توسط سازه های انعطاف پذیر قوسی فلزی در دنیا متداول می باشد، میتوان جهت کاهش ارتفاع خاکریز روی سازه از دال بتنی، ژئوتکساتیل و یا خاک مسطح استفاده نمود.

در طراحی صفحات، اطصال را طوری میتوان طراحی کرد که امکان تعریض جاده یا راه آهن وجود داشته باشد.ساخت پل و زیرگذر قوسی فلزی دارای تنوع زیادی به لحاظ شکل و ابعاد بوده و میتواند متناسب با فضای مورد نیاز و نوع خاک محل طراحی شود.

 

سازه قوسی فلزی پل
سازه قوسی فلزی پل
سازه قوسی فلزی پل
 
کاتالوگ اطلس ساباط