سازه های انعطاف پذیر قوسی فلزی که شامل دو جزء اصلی ورقهای موجدار فلزی و خاک میباشند در اثر توزیع نیرو ها به صورت شعاعی در اطراف حلقه های فولادی واندرکنش آن با خاک متراکم اطراف سازه در نتیجه تلفیق سه اصل مقاومت مصالح ذیل، طراحی و اجرا میگردد.

1) با ایجاد انحناء ورق در مقاطع تحت خمش ( سختی هندسی محور خمش در مقابل خم شدن راممان اینرسی آن محور خمش می گویند ) در پروسه تولید ورقها با ضخامت 3 تا 9 میلیمتر باعث افزایش ممان اینرسی تا چند برابر حالت اولیه خواهد شد.

2) در مقاطع لوله ای جدار نازک، بار لهیدگی متوسط با افزایش زاویه بار گذاری نسبت به تغییر فرم محوری لوله کاهش می یابد، زیرا افزایش بار موجب خمش لوله جدار نازک می شود.وزن و حجم کم، در دسترس بودن و صرفه اقتصادی مزیت هایی است که سبب گشته استفاده از لوله ها در جهت بهینه کردن ویژگی های جذب انرژی در دستور کار تحقیقات و اجراء این نوع سازه قرار می گیرد و با اجرای خاک متراکم در اطراف و ورودی سازه میتوان جذب انرژی را افزایش داد.

3) هنگامی گه نیروی فشار به صورت عمودی بر سازه قوسی وارد می گردد، قطر عمودی قوس کاهش یافته و قطر افقی قوس افزایش می یابد.در این لحظه با استفاده از اندر کنش خاک و سازه، فشار اطراف سازه به طور یکنواخت افزایش می یابد. اثر اندر کنش خاک و سازه باعث توضیع نیرو ها و در نتیجه کاهش تنش های وارده بر سازه قوسی فلزی می گردد.


 

خلاصه وضعیت پروژه ها با استفاده از سازه قوسی فلزی

 

 

45

پروژه های در دست اقدام

347

پروژه های طراحی شده

6431

پروژه های انجام شده در کشور کره

150

پروژه های انجام شده در ایران

 
کاتالوگ اطلس ساباط