گیاهی و کلیه موانع اجرای کار، تمیز و پاکسازی شود و در صورت نیاز، روش های معمول تقویت و تحکیم خاک انجام پذیرد. بستر می بایست به خوبی تسطیح شده و شیب مورد نیاز سازه تامین گردد.