پی های سـازه های معمول بتنی یا فولادی می باشد. تنها تفاوت آن در محــل اتصال پی به صفحات می باشــد.