برای آنکه در حین جابجایی نیروی وارده از کابلها موجب تغییر شکل صفحات نگردد، قلاب ها و کابل ها می بایست در نقاط مشخصی متصل شوند( از قبل نصب شده) تا نیرو به طور متعادل به صفحات وارد آید. اگر دو قسمت بلند کننده برای جابجایی صفحات بکار رود در نقاط یک چهارم و سه چهارم از طول آن وصل شوند. اگر سه جزء بلند کننده بکار رود باید در نقاط یک ششم، یک دوم و پنج ششم از طول آن وصل شوند و اگر چهار جزء یا بیشتر استفاده شود می بایست در فواصل مساوی وصل شوند تا نیروهای ناشی از جابجایی باعث تغییر شکل ورق ها نگردد.
استفاده از تیرهای تخت با نقاط متعدد تکیه گاهی به سختی صفحات کمک نموده و باعث توزیع بهتر نیروهای ناشی از جابجایی می گردد. این امر مانع از کمانش ورق ها می شود.
- توصیه هایی جهت انبار کردن صفحات
معمولاً برای جلوگیری از خوردگی صفحات ناشی از جمع شدن رطوبت، ضخامت پوشش كالوانيزه، در کارخانه سازنده بیشتر درنظر گرفته می شود. به هر حال صفحات در حین جابه جایی و انبارکردن باید مراقب باشد تا  پوشش صفحات آسیب نبیند.
درصورتیکه انبار کردن ورق ها در فضای باز ضروری شود، صفحات بایستی بالاتر از سطح زمین و با فاصله کافی روی هم قرار گیرند تا از تجمع آب و رطوبت بر روی آنها جلوگیری شود. حتی الامکان ورق ها باید زیر یک پوشش مناسب انبار شوند. پیچ و مهره ها باید در فضای کاملاً بسته نگهداری شده ومحل نگهداری آنها عاری از رطوبت باشد.
- نصب
به عنوان یک اصل کلی، هنگام اتصال صفحات بایستی دقت داشت که انحنای هر بخش رعایت شود و تا وقتی که انحنای مورد نظر طراحی بدست نیامد و پیچ ها محکم نشوند، نباید صفحات بخش بعدی اضافه شوند. تنها در صورت رعایت موارد فوق، جزء فلزی عملکرد صحیحی داشته و نیروها به طور یکنواخت اطراف سازه توزیع می گردند.
هنگامی که یک رینگ کامل شود و شکل مورد نظر طراحی پس از محکم کردن پیچها حاصل شود، صفحات رینگ بعدی می توانند اضافه شوند.
مونتاژ صفحات بایست ابتدا با حداقل تعداد پیچ صورت گیرد . وقتی صفحات یک بخش از سازه مونتاژ شدند و شکل کلی سازه حاصل گردید، بقیه پیچها می توانند نصب شوند. بعداز اینکه پیچها در جایشان قرار گرفتند، ابتدا پیچ های درزهای طولی  و سپس پیچهای درزهای عرضی (دوایر هم محور با محور طولی سازه) می بایست محکم شوند. با این کار انعطاف پذیری بیش از حد سازه کاهش می یابد. همیشه 2 یا 3 حلقه مجاور حلقه نصب  محکم می شوند تا سازه انعطاف پذیر بوده و هم پوشانی نمودن سوراخ پیچها آسان شود. در صورتیکه انعطاف پذیری سازه حفظ نشود، همپوشانی نمودن سوراخ پیچها مشکل شده تا جایی که در مقابل هم قرار دادن سوراخ پیچها غیر ممکن می گردد.
حداقل گشتاور مورد نیاز جهت محکم کردن پیچ ها N.m 155 ، حداکثر N.m185 و به طور متوسط N.m170 نیاز است.