يكي تحدب بیش از حد تاج سازه كه توسط فشار وارده از تراكم خاكهاي كناري ايجاد مي‌شود و ديگري انحراف ديوارهای کناری كه به وسيله اعمال نيروهاي تراكم بیشتر نسبت به طرف دیگر سازه بوجود می آید. تغييرشكل ها با عملیات صحیح خاکریزی، کیفیت مصالح، دانه بندی و رطوبت موجود به حداقل می رسند. پس از نصب و قبل از شروع خاکریزی، شکل سازه بایستی حتما کنترل گردیده و نباید بیش از 2 درصد با شکل مورد نظر طراحی تفاوت داشته باشد. در هر مرحله مهمی از عملیات اجرایی شکل سازه می بایست کنترل شود. برای مثال به ازای هر 60/0 متر خاکریز کناره ها، کنترل تاثیر خاکریز روی تاج سازه و تاثیر عملیات ماشین آلات اجرایی.
یکی از متداول ترین و موثرترین روشهای کنترل تغییر شکل سازه آویزان نمودن دو شاقول از دو ربع فوقانی سازه می باشد. هرگونه انحراف قائم شاقول از نقاط نشانه گذاری شده نشانه تحدب بیش از تاج است. بهترین راه حل در چنین مواقعی دور نگاه داشتن ماشین آلات اجرایی از سازه می باشد. پخش خاکریز در ضخامت های کمتر و حفظ رطوبت بهینه باعث سهولت عملیات تراکم شده و از تحدب بیش از حد تاج جلوگیری می نماید. انحراف جانبی شاقول بیانگر تغییر شکل سازه به پهلو می باشد. روش اصلاح، از طریق خاکریزی در طرفی از سازه است که انحراف شاقول به آن سمت می باشد.
یکی از مشکلات اجرایی سازه های قوسی فلزی موج دار که بر روی پی قرار می گیرند آن است که اولا در برابر خاکریزی نامتقارن دو طرف سازه حساس تر بوده و احتمال تغییر شکل سازه به یک سمت بیشتر می باشد. در چنین مواردی راه حل آن است که در همان جهتی که سازه تغییر شکل داده است خاکریزی بیشتری انجام شود. درصورتیکه تغییر شکل سازه به قدری بوده که به این روش اصلاح نشود، اطراف سازه دوباره خاکبرداری شده و با مصالح مناسب خاکریزی می شود. ثانیا ممکن است سازه در محل تاج تغییر شکل دهد. در این حالت نیز راه حل آن است که تاج سازه تحت بارگذاری قرار گیرد.