نماسازی و حفظ پایداری خاکریز به روش های متداول قابل انجام است. درصورتیکه اجرای دیوارهای پیشانی به صرفه نباشد، می توان خاکریز روی سازه را در جهت محور عمود بر جاده، به صورت شیبدار خاکریزی شود.