سازه های قوسی فلزی با تنوع ابعاد و اشکال مختلف و همچنین به دلیل صرفه اقتصادی و زمانی همواره به عنوان یکی از واریانت های عمرانی در پروژه های عمرانی دنیا مطرح شده و اجرا گردیده است. سازه های قوسی فلزی باداشتن ویژگیهای ذیل در تسریع و سهولت انجام پروژه ها نسبت به واریانت بتنی برتری دارند.

- حمل و نقل آسان صفحات به علت نشستن صفحات در یکدیگر و جابه جایی آسان صفحات درحین اجرا به علت سبک بودن صفحات

 - سرعت اجرا به علت قابل مونتاژ بودن و حذف مرحله گیرش و عمل آوری بتن

- عدم نیاز به مسدود ساختن خط

- نیاز به ماشین آلات کمترو تجهیزات سبک تر

- طراحی تطبیق پذیر با تغییرات احتمالی پروژه

- عدم نیاز به نگهداری یا نیاز به نگهداری کم نسبت به دیگر سازه ها به دلیل عدم نیاز به درزهای انبساط و غیره

زیبایی و تناسب بیشتر با محیط اطراف -

- (عمر زیاد (حداقل عمر 75سال

- قابلیت نصب در شرایط آب و هوایی

- گستردگی کاربرد

- قابلیت استفاده مجدد