- آیین نامه آشتو 1996 و آشتو LRFD (انجمن ایالتی بزرگراهها و حمل ونقل امریکا AASHTO)  شامل بخش های طراحی و اجرا

- آیین نامه طراحی پل بزرگراههای کانادا CHBDC)Canadian Highway Bridge Design Code)

- هندبوک طراحی AISI) American Iron and Steel Institute)

- استاندارد ASTM)American Society for Testing and Materials)

- آیین نامه حمل و نقل کالیفرنیا CALTRANS

- استاندارد طراحی راه و پلهای انگلستان BD)Design Manual for Roads and Bridges)