اتصال صفحات موجدار از دو دیدگاه قابل بررسی است: الف) اتصال صفحه به صفحه، ب) اتصال حلقه های متوالی به یکدیگر
1-5-1- اتصال صفحه به صفحه
اتصال صفحه به صفحه برای سازه های کوچک (لوله ها) و سازه های متوسط و بزرگ متمایز می‌باشد. اتصال صفحات سازه های متوسط و بزرگ به کمک پیچ و مهره انجام می‌شود. اتصالات لوله ها عبارتند از:
- اتصال دو لبه یک حلقه. این اتصال برای لوله های کوچک کاربرد دارد. هر حلقه این لوله ها یک ورق یکپارچه است. این اتصال در شکل (1-8) نشان داده شده است.

شکل (1-8) نحوه اتصال دو لبه یک حلقه [5]

 

- اتصال دو نیم لوله لبه دار. این نوع اتصال برای لوله هایی بزرگ تر از حالت قبل کاربرد دارد. هر حلقه لوله از اتصال دو نیم لوله بوجود می‌آید. هر نیم لوله دارای دو لبه است که به لبه های نیم لوله دیگر متصل می‌گردد.

شکل (1-9) اتصال دو نیم لوله لبه دار [5]

 

اتصال دو نیم لوله. این نوع اتصال نیز برای لوله ها بکار می‌رود. لبه های دو نیم لوله توسط قلاب به یکدیگر متصل می‌شود.

 

شکل (1-10) اتصال دو نیم صفحه توسط قلاب [5]

 

1-5-2- اتصال حلقه های متوالی

اتصال حلقه های متوالی برای سازه های متوسط و بزرگ توسط پیچ و پرچ و برای لوله ها به روشهای ذیل انجام می‌شود:
- اتصال توسط نوار صفحات فولادی موجدار. دو حلقه متوالی توسط یک نوار صفحات فولادی موجدار از بیرون به یکدیگر متصل می‌شود.