پروژه کنار گذر غربی بروجن

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری طی مدت 10 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

کارفرما: استان چهارمحال بختیاری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری

پیمانکار: راه سازی توازن تردد- اطلس ساباط

مشاور: مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز

دهانه: 11/5 متر

عرض: 36/90 متر

مدت اجرا: 10 روز

کاتالوگ اطلس ساباط