پروژه کلیبر

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری طی مدت 13 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان آذربایجان شرقی

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

پیمانکار: اطلس ساباط

مشاور: مهندسین مشاور تردد راه

دهانه:  20 متر

عرض: 12/08 متر

مدت اجرا: 13 روز

کاتالوگ اطلس ساباط