پروژه ایرانشهر

این پروژه به درخواست استان سیستان و بلوچستان طی مدت 40 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان سیستان و بلوچستان

کارفرما: وزارت راه و ترابری

پیمانکار:  پرلیت - اطلس ساباط

مشاور:  اطلس ساباط

دهانه:  20 متر

عرض: 70 متر

مدت اجرا: 40 روز

کاتالوگ اطلس ساباط