پروژه صدف

این پروژه به درخواست سازمان عمران شهرداری طی مدت 20 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: بزرگراه همت - وفادار

کارفرما: سازمان عمران شهرداری

پیمانکار:  موسسه ویژه شهید رجائی - اطلس ساباط

مشاور:  مهندسین مشاور سازه معماری امروز

دهانه:  8.99 متر

عرض:  46متر

مدت اجرا: 20 روز

کاتالوگ اطلس ساباط