پروژه بروجن2

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری طی مدت 1 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان چهارمحال بختیاری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال بختیاری

پیمانکار:  راهسازی توازن تردد اطلس ساباط

مشاور:  مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز

دهانه:  3 متر

عرض: 16 متر

مدت اجرا: 1 روز

کاتالوگ اطلس ساباط