پروژه تهران شمال

این پروژه به درخواست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طی مدت 4 روز در سال 1395 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: آزادراه تهران شمال- کیلومتر 558+9

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پیمانکار:  شرکت بین المللی ارسا ساختمان- اطلس ساباط

مشاور:  مهندسین مشاور ره آور

دهانه:  3 متر

عرض: 30 متر

مدت اجرا: 4 روز

کاتالوگ اطلس ساباط