پروژه تبریز

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی طی مدت 1 روز در سال 1387 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان آذربایجان شرقی

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

پیمانکار: اطلس ساباط

مشاور: مهندسین مشاور تردد راه

دهانه: 6 متر

عرض: 16.82 متر

مدت اجرا: 1 روز

کاتالوگ اطلس ساباط