پروژه نساء

این پروژه به درخواست شهرداری اوشان فشم میگون  توسط شرکت اطلس ساباط در حال اجرا می باشد.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان تهران - اوشان-فشم-میگون

کارفرما: شهرداری اوشان-فشم-میگون

پیمانکار: شرکت اطلس ساباط

مشاور: شرکت اطلس ساباط

دهانه: 6.50 متر

عرض: 13 متر

مدت اجرا: درحال اجرا

کاتالوگ اطلس ساباط