پروژه شیب آرام

این پروژه به درخواست آب نیرو طی مدت 20 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: سد رودبار لرستان

کارفرما: آب نیرو

پیمانکار:   سپاسد- اطلس ساباط

مشاور:   مهندسین مشاور سکو

دهانه:  20 متر

عرض: 8 متر

مدت اجرا: 20 روز

کاتالوگ اطلس ساباط