پروژه گرگان

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان گلستان طی مدت 40 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: شاهرود- گرگان

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان گلستان

پیمانکار:  پرلیت - اطلس ساباط

مشاور:  -

دهانه:  6 متر

عرض: 10 متر

مدت اجرا: 1 روز

کاتالوگ اطلس ساباط