پروژه ده قاضی

این پروژه به درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان طی مدت 4 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان کرمان- زرند- روستای ده قاضی

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

پیمانکار: شرکت اطلس ساباط

مشاور:  مهندسین مشاور رمپ

دهانه:  12 متر

عرض: 8 متر

مدت اجرا: 4 روز

کاتالوگ اطلس ساباط