پروژه مزرعه نمونه

این پروژه به درخواست شرکت مزرعه نمونه طی مدت 1 روز در سال 1388 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان گلستان - شهر گرگان

کارفرما: شرکت مزرعه نمونه

پیمانکار: شرکت اطلس ساباط

مشاور: شرکت اطلس ساباط

دهانه:  1.50 متر

عرض: 8.40 متر

مدت اجرا: 1 روز

کاتالوگ اطلس ساباط