پروژه سیرکان

این پروژه به درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان طی مدت 3 روز در سال 1394 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: محور سیرکان به گردنه بلبل

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

پیمانکار:  شرکت سیستان بتن

پیمانکار پل: شرکت اطلس ساباط

مشاور:  مهندسین مشاور طوس مسیر خاور

دهانه:  2 دهانه 2 متری و 1 دهانه 1 متری

عرض: مجموعاً 40 متر طول

مدت اجرا: 3 روز

کاتالوگ اطلس ساباط