پروژه طالقان

این پروژه به درخواست اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی طی مدت 1 روز در سال 1389 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: طالقان

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران

پیمانکار: بناسازان چارسو - اطلس ساباط

مشاور: مهندسین مشاور بهینه نقش انرژی

دهانه: 6 متر

عرض: 40 متر

مدت اجرا: 6 روز

کاتالوگ اطلس ساباط