در مناطق کوهستانی که امکان ریزش سنگ ویا بهمن در مسیر پروژه به دلیل وجود ترانشه های بلند و ناپایدار و یا برف گیر منطقه وجود داشته باشد با احداث انواع گالری میتوان از بروز هرگونه حادثه ویا مسدود شدن مسیر جلوگیری کرد.همچنین به دلیل سازگاری با محیط زیست میتوان روی سازه های قوسی فلزی خاکریزی نمود و انواع پوشش گیاهی مناسب با منطقه اجرا نمود و از فضای بالای سازه به عنوان ارتباط حیات وحش دوطرف مسیر عبور استفاده نمود.

 

سازه قوسی فلزی گالری
سازه قوسی فلزی گالری
سازه قوسی فلزی گالری
کاتالوگ اطلس ساباط